حق

یادداشت های کم بیش روزانه یک دانش آموز
فالحق ما رضیتموه، والباطل مآ اسخطتموه
--------------------------------------------
حق آن است که آن را شما پسندیده،
و باطل آنچه شما از آن خشمگین باشید...


...........
آدرس قبلی : paramsy.blogfa.com
پیوندها

تجربه کردن این که" سکوت سخت تر است" یا "فریاد" از خود این دو عمل سخت تراست. این که بتوانی چیزی بگویی و نتوانی خیلی سخت است .وبلاگ نویسی شاید برای هرکس حکمی داشته باشد اما وقتی " این تنها کاری باشد که از دستت بر بیاید" تقدس " پیدا میکند.

"شگفتا به خدا که هماهنگی این مردم در باطل خویش و پراکندگی شما در حق خود"